นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรียน ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด (“บริษัทฯ “) เป็นบริษัทที่ดำเนินการในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ใน การรักษาสัตว์เลี้ยง ดูแล ฝากเลี้ยง ขายผลิตภัณฑ์ สินค้าต่าง ๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง การอาบน้ำ ตัดขน และบริการเสริมที่บริษัทฯ มีให้แก่ท่าน เช่น การรับส่งสัตว์เลี้ยง (Pet Taxi) การเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงข้ามประเทศ (Pet Relocation) การประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง (Petsurance) ธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ส (E-Commerce) การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาการลงทุนประกอบธุรกิจ เช่น การร่วมทุน การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ การเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ คู่ค้า บริษัทฯ พันธมิตร การทำสัญญาจ้างแรงงาน การทำสัญญานายหน้าประกันชีวิต การทำสัญญาเช่า สัญญาจ้างบริการหรือสัญญาจ้างทำของต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย การดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นจึงอยู่ภายใต้บทบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ การส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น ตลอดจนเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งว่าบริษัทฯ ได้มีการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไว้ในการดูแลของบริษัทฯ ก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นที่เว็บไซด์ดังนี้ https://www.dr-choicepet.com เป็นช่องทางที่บริษัทกำหนดขึ้น เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยติดต่อเราที่ email:dpo-office@thonglorpet.com หรือ สำนักงานบริษัท โทร.02-079-9999 ติดต่อฝ่ายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับคำขอจากท่าน บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามที่ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด
25 พฤษภาคม 2565

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด และ บริษัทในเครือ หมายรวมถึง บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกัน (ซึ่งต่อใปนี้รวมเรียกว่า “TLPH” “บริษัทฯ” หรือ “เรา”)
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ TLPH ครอบคลุมถึง
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ ตลอดจนวิธีการจัดเก็บ การรวบรวม การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”)
2. วิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง
3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง
4. การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง
5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์ ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์
6. สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง
7. การนำเอาคุกกี้ และ เว็บอื่น ๆ มาใช้ และการใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบุคคลอื่น
8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

(1.) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ ตลอดจนวิธีการจัดเก็บ การรวบรวม การได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”)

1.1) ประเภทของข้อมูลที่ TLPH เก็บรวบรวม การนำมาใช้ประมวลผลหรือเปิดเผยโดย TLPH จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลนั้นของท่าน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสัตว์เลี้ยง ดูแล ฝากเลี้ยง ขายผลิตภัณฑ์ สินค้าต่าง ๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง การอาบน้ำ ตัดขน และบริการเสริมที่บริษัทฯ มีให้แก่ท่าน เช่น การรับส่งสัตว์เลี้ยง (Pet Taxi) การเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงข้ามประเทศ (Pet Relocation) การประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง (Petsurance) ธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ส (E Commerce) การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาการลงทุนประกอบธุรกิจ เช่น การร่วมทุน การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ การเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ คู่ค้า บริษัทฯ พันธมิตร การทำสัญญาจ้างแรงงาน การทำสัญญานายหน้าประกันชีวิต การทำสัญญาเช่า สัญญาจ้างบริการหรือสัญญาจ้างทำของต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น

TLPH เก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการ เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ TLPH และ/หรือเมื่อท่านได้รับการบริการหรือได้ใช้บริการใด ๆ จาก TLPH อันได้แก่ ข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลระบุตัวตนเมื่อท่านลงทะเบียน และ/หรือกรอกข้อมูลในใบสมัคร และ/หรือ แบบฟอร์มต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อรับการรักษา และ/หรือ ซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ใช้บริการต่าง ๆ ของ TLPH ข้อมูลเหล่านี้ อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวอื่น ๆ หมายเลขโทรศัพท์ วัน เดือน ปีเกิด เพศ ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมลล์ รูปภาพ ลายมือชื่อ เป็นต้น
  • ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ อาทิ เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินช่องทางอื่น ๆ ประวัติการชำระเงินซึ่งรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ข้อมูลจากการสแกนการชำระเงินต่าง ๆ เช่น คิวอาร์โค้ต บาร์โค้ต รวมถึงข้อมูลการธนาคารหรือการชำระเงินอื่น ๆ รวมทั้งวันที่และเวลาที่ชำระเงิน
  • Code เกี่ยวกับโปรแกรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ รายละเอียดบริการและ/ หรือสินค้าต่าง ๆ ที่ท่านเคยได้รับและ/หรือซื้อจากบริษัทฯ หรือคู่ค้า และ/หรือ พันธมิตรของเรา
  • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่านกับ TLPH เช่น ข้อมูลการสมัครงาน ข้อมูลการเข้าเสนอราคา
  • ข้อมูลการเข้ามารับบริการการรักษาพยาบาล การมาซื้อสินค้า มารับบริการอาบน้ำตัดขน มาฝากเลี้ยง และมาใช้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับประเภทของการทำธุรกรรมของท่
  • ข้อมูลจากการเข้าชมเว็บไซต์ www.dr-choicepet.com เว็บไซต์อื่น ๆ หรือแอปพลิเคชันที่ TLPH เป็นผู้ดำเนินการ ข้อมูลการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ TLPH ข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และการโต้ตอบ (response) กับโฆษณาออนไลน์ของ TLPH ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ท่านเข้าชมหรือค้นหา
  • ข้อมูลจากการทำธุรกรรม ผ่าน E Commerce ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อสร้างบัญชีออนไลน์ หรือบัญชีของแอปพลิเคชัน
  • ประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท้อป หรือสมาร์ทโฟน) ข้อมูลประเภทการปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม IP (Internet Protocol) address ของอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับปลายทาง
  • บันทึกการติดต่อของท่านกับ TLPH ซึ่งเก็บในรูปแบบของบันทึกข้อความของผู้รับบริการ การประเมินความพึงพอใจ การวิจัยและสถิติ การบันทึกเสียงสนทนา หมายเลขผู้โทรศัพท์เข้า หรือการฝากข้อความเสียง (Voice mail) หรือการบันทึกภาพและการบันทึกเสียง ผ่านกล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV) จาก Call Center เมื่อท่านติดต่อกับเรา หรือการติดต่อเพื่อรับบริการในรูปแบบ VDO Call Service (มีการบันทึกภาพและเสียง) รวมไปถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น SMS Social Media และอีเมลล์ เป็นต้น ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับ TLPH เมื่อท่านแจ้งความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา และ/หรือเพื่อเราติดต่อกลับไป
  • ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ที่ท่านใช้รหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook Instagram Twitter หรือ/และ Line เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใด ๆ ของ TLPH เช่น บัญชีสื่อสังคมออนใลน์ (Social Media Account ID) รายการที่ท่านชอบ (Likes) สิ่งที่ท่านสนใจ (Interests) และรายชื่อเพื่อน ๆ และ/หรือ สมาชิกในกลุ่มของท่าน
  • ข้อมูลสำหรับการติดต่อกับท่าน เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัว ประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ หมายเลขโทรคัพท์ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านที่ท่านได้แจ้งต่อ TLPH เมื่อท่านตกลงเข้าร่วมกิจกรรม การสำรวจ การวิจัย การแข่งขัน การจับฉลากชิงโชค เป็นต้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บข้อมูลหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  • ในบางกรณี การเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ สัตว์เลี้ยง ที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ (Sensitive Personal Data) ประวัติของท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ อายุ เพศ ศาสนา คู่สมรส จำนวนบุตร รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ (เช่น การแพ้ขนสัตว์) เป็นต้น

1.2) วิธีการเก็บรวบรวมหรือการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน TLPH มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยกระบวนการดังต่อใปนี้

  • ข้อมูลที่ท่านได้ติดต่อสื่อสารที่ท่านเป็นผู้มอบให้กับ TLPH ในรูปแบบต่าง ๆ สื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา ข้อมูลที่ท่านสมัครลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้บริการของเรา หรือข้อมูลที่ท่านให้ใว้กับ TLPH ในใบแบบฟอร์มขอใช้บริการ ขอข้อมูล หรือคำขออื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตลอดจนข้อมูลที่ TLPH ได้จากท่านเมื่อมีการทำแบบสำรวจต่าง ๆ และ/หรือ การให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น (Feedback) โดยผ่านทาง Call Center จดหมาย ทางเอกสาร ทางโทรศัพท์ ทางข้อความ หรืออีเมล หรือข้อมูลที่ท่านเข้าใช้บริการ ณ สาขา หรือ Wellness Center ของ TLPH
  • ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าใช้บริการของ TLPH ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าคุกกี้ (Cookie) หรือ บีคอน Beacon หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลกิจกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นของ TLPH บนมือถือท่าน (Mobile applicationactivity) และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile device type) ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการของ TLPH
  • ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ TLPH ได้รับจากบริษัทในเครือ จากบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ จากสมาคมต่าง ๆ จากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมต่อกับบริการของ TLPH จากโรงพยาบาลสัตว์อื่น ๆ จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ (public records) และที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ (non-public records) ตลอดจนผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เห็นการให้บริการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน
  • เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกำกับดูแล ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย
  • ข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบข้อความ รวมไปถึงภาพและเสียงเมื่อท่านติดต่อกับบุคลากร เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า พนักงานขาย ตัวแทน นายหน้า คนกลาง ประกันภัย ผู้รับจ้าง คู่ค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้กระทำการแทน หรือบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า “บุคลากรและคู่ค้าของบริษัทฯ”) ผ่านทางเว็บไซด์แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล์ล การพบปะกันโดยตรง การสัมภาษณ์ ข้อความสั้น (SMS) โทรสาร ไปรษณีย์ VDO Call Service หรือโดยวิธีการอื่นใด
  • สำหรับบริการบางประเภท เช่น บริการ Wellness บริการ Petsurance (บริการประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง) ทางเราอาจมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะของสัตว์เลี้ยง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม
  • บริการทางการตลาด การส่งเสริมการขาย บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสัตว์เลี้ยงเพิ่มเดิม เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากท่านเมื่อลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลในใบเอกสารของเรา หรือแบบฟอร์มอื่น ๆ เพื่อรับหรือขอใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยท่าน เป็นต้น และ/หรือ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการอื่น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการบริการนั้น ๆ โดยเฉพาะ
  • บริการ Telemedicine เพื่อดำเนินการตามกระบวนการลงทะเบียนรับการบำบัดรักษาโดย สัตวแพทย์ทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเจ้าของ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของท่านเพิ่มเดิม เช่น ชื่อ วัน/เดือน/ปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหมายเลขบัตรอื่น ๆ เพศ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ล ข้อมูล สุขภาพของสัตว์เลี้ยงในกรณีดังกล่าว เงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ จะระบุถึงกิจกรรมที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะสำหรับการรับบริการนั้น ๆ ทั้งนี้ เมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการใดบริการหนึ่งของบริษัทฯ แล้ว ท่านจะมีโอกาสในการตรวจสอบเงื่อนไขของการให้บริการก่อน และบริษัทฯ จะถามความสมัครใจของท่านในการยินยอมตกลงเงื่อนไขดังกล่าว ตามที่กฎหมายกำหนด
   การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท การไม่ให้ความยินยอม และ/หรือ ยกเลิกการให้ ความยินยอมในการก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูล อาจส่งผลให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านหรือให้บริการแก่ท่านได้
   เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแก่บริษัทฯ (ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สมาชิกในครอบครัว) ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบอย่างครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับรายละเอียดตามนโยบายฉบับนี้ และท่านขอรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ท่านตกลงเพิ่มเติมที่จะดำเนินการให้เราได้รับการชดใช้อย่างเต็มที่ต่อความเสียหาย ความสูญเสีย การลงโทษ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงแต่ใม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินคดี ไม่ว่าในประการใด ๆ ซึ่งรวมถึงค่าปรับ เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย เงินเพิ่ม หรือเงินอื่น ๆ ที่เรียกเก็บ เรียกปรับ หรือเก็บโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจออกกฎระเบียบ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำของท่าน (หรือของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ให้คำปรึกษา ตัวแทนหรือผู้แทนของท่าน) ความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของท่านในการปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นหรือที่ส่งผลให้เราถูกกล่าวหาหรือลงโทษฐานฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ

1.3) วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล TLPH ใช้ข้อมูลสวนบุคคลของท่านที่ให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อเป็นข้อมูล ในการรักษาสัตว์เลี้ยง การซื้อสินค้า การใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีธุรกรรม E-Commerce มีธุรกรรมเพื่อเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ การเข้าเยี่ยมชม หรือ การเข้ามารับการอบรม มาสัมมนาต่าง ๆ การมาประชุม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมอีเวนด์ (events) เหล่านี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ท่านให้ข้อมูลและเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับช่วงสิทธิ และสิทธิที่ได้รับช่วงมาด้วย (หากมี)
  • เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านที่ส่งผ่านแบบฟอร์มของบริษัทฯ ผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือผ่านทางตัวแทน เช่น การซื้อประกันสุขภาพสัตวเลี้ยง ศูนย์ Wellness สำนักงานสาขา เว็บไชต์ หรือแอปพลิเคชั่นบนมือถือ เช่น การให้ใบเสนอราคาค่ารักษาพยาบาล เสนอราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และผ่านธุรกรรม E-Commerce
  • เพื่อให้บริการและปรับปรุงสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ รวมไปถึงการดูแลบำรุงรักษา การจัดการ และการดำเนินการของผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลทางการรักษา การบริการต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของท่าน ให้สอดคล้องกับโปรไฟล์ของท่าน
  • เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบการออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ การดูแนวโน้มการใช้งานด้านบริการของบริษัทฯ การดูประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัทฯ เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ
  • เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านเข้าสู่บัญชี TLPH ออนไลน์หรือแอปพลิเคชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารทั้งหมดของบริษัทฯ กับท่านมีความปลอดภัยและเป็นความลับ
  • บริษัทฯ อาจประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์การใช้งาน และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบเพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นตอบสนองอย่างเหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ เพื่อการประเมิน หรือดำเนินการ และการปรับปรุงเว็บไซด์แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการของเรา การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การแนะนำผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการที่เกี่ยวข้องและการจัดโฆษณาบนเว็บไชต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่น ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย
  • เพื่อการส่งข้อมูลทางด้านการบริหารธุรกิจให้กับท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายของบริษัทฯ
  • เพื่อการส่งข้อมูลทางการตลาด (Marketing Information) ให้กับท่านและการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หรือข้อเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย (Promotion Offers) ตามที่กล่าวต่อไปในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด”
  • เพื่อการทำวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการทำวิจัยเชิงสถิติหรือการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ การรายงาน หรือการประเมินผลทางการรักษา สินค้า ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ บุคลากรและคู่ค้าของบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  • ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความเห็น หรือการร้องเรียนจากท่านและเพื่อทำตามคำขอของท่าน
  • ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงาน และเพื่อติดต่อกับผู้สมัครงานกับบริษัทฯ
  • เพื่อรักษาความปลอดภัย
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ จัดเก็บ บันทึก สำรองหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้นโยบายภายในของบริษัทฯ ที่ยึดถือปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการบริการของบริษัทฯ สำหรับงานการดำเนินงานภายใน รวมถึงการวินิจฉัยปัญหาและการแก้ไขปัญหา การปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ การขยายธุรกิจและการทำกิจการภายในของบริษัทฯ การตรวจสอบภายใน การสอบบัญชี
  • เพื่อดำเนินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบายที่ใช้บังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ธุรกิจ ประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • การดำเนินการใด ๆ ที่บริษัทฯ เชื่อว่าจำเป็น หรือเหมาะสม ได้แก่ เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และตรวจจับการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือสงสัยว่าจะผิดกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาคดีความ และ/หรือ เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐบาล รัฐ รวมถึงหน่วยงานของรัฐและรัฐบาล ต่างประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ และ/หรือ เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อปกป้องการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ท่าน หรือบุคคลอื่น และ เพื่อให้บริษัทสามารถหาวิธีการเยียวยา หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และ/หรือ อยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
  • วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น จะถูกระบุไว้เป็นการเฉพาะเมื่อบริษัทฯ มีการขอข้อมูลของท่าน หรือเป็นการเก็บรวบรวมและใช้ตามข้อยกเว้นตามกฎหมาย
  • ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัทฯ และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ เมื่อ

  • ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ ตามกฎหมาย
  • เป็นการจำเป็นเพื่อการรักษา และให้บริการต่าง ๆ และ/หรือ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้ารับการรักษา และ/หรือ เข้ารับบริการ
  • เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของสัตว์เลี้ยงและ/หรือสุขภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  • มีการจัดทำเอกสารรายงานทางการสัตวแพทย์ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย หรือ สถิติ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม ตลอดจน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินธุรกรรม หรือ กิจกรรม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบหมายให้แก่บริษัทฯ
   ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะไม่ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลบางประการที่บริษัทฯ ร้องขอ อาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการรักษา หรือต่อการให้บริการของบริษัทฯ ต่อท่าน หรือต่อการตอบสนองต่อข้อร้องขออื่น ๆ ของท่านได้ เช่น บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการเพื่อเข้าทำการรักษาสัตว์เลี้ยงของท่านได้ หรือ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับสัญญาประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านได้
   บริษัทฯ จะแจ้งและขอความยินยอมจากท่าน หากเราประสงค์จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในเอกสารความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเอกสารความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะอนุญาตให้กระทำเป็นอย่างอื่น

(2.) วิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง

บริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และบริษัทฯ จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของท่านให้กับเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านในการจัดหารักษา และ/หรือ จัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เพื่อการให้บริการของบริษัทฯ เราจะต้องยึดมั่นและทำการปกป้องตลอดจนและรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแล ที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลของท่าน
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะได้รับความปลอดภัย

เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยออนไลน์และเครือข่าย บริษัทฯ นำมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่หลากหลายมาใช้ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจ ว่าข้อมูลของท่านที่อยู่ในระบบของบริษัทฯ นั้น มีความปลอดภัย ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บในเครือข่ายที่มีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับด้านนี้ และมีจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว นอกจากมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยที่กล่าวข้างต้นแล้วเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านคือ
• Secured Socket Layer (SSL) และ Transport Layer Security (TLS) : เพื่อไม่ให้มีการตรวจพบข้อมูลใดๆ ในขณะที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส Secured Socket Layer (SSL) และโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย Transport Layer Security (TLS) บนเว็บไซค์ของบริษัทฯ ณ จุดที่บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปเข้ารหัส (เช่น ข้อมูลการรักษา ข้อมูลการชำระเงิน และการรับรองการเข้าสู่ระบบ ) บราวเซอร์ (Browser) ได้แก่ Google Chrome, Firefox, Safari และ Internet Explorer เป็นต้น
• ไฟร์วอลล์ (Firewal): บริษัทฯ ได้มีการวางชั้นของไฟร์วอลล์ (ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ
• ชอฟต์แวร์สแกนไวรัสและมัลแวร์ (Virus and Malware Scan): บริษัทฯ มีการดิดตั้งซอฟต์แวร์สแกนไวรัสและมัลแวร์ และอัปเดตเป็นระยะ ๆ ในคอมพิวเตอร์และเชิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของบริษัทฯ

(3.) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง

  • บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านและสัตว์เลี้ยงของท่านนานตราบเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ จะต้องรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ
  • บริษัทฯ จะยังเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านและสัตว์เลี้ยงของท่านต่อไป แม้ว่าท่านจะยุติการรักษากับบริษัทฯ ไปเกินกว่า 12 เดือน ทั้งนี้เท่าที่จำเป็นเพื่อการรักษาต่อไปในอนาคต และ/หรือ เพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย หรือทำการเก็บในรูปแบบที่ทำให้ระบุตัวตนตัวบุคคลแบบ “แอนโนนีมัส” (Anonymous)
  • ในส่วนของการรักษา บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยงไว้นานเท่าที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือ การติดต่อครั้งสุดท้ายกับ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่กำหนดหากกฎหมายอนุญาต
  • เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะทำการจัดเก็บข้อมูลของท่านและสัตว์เลี้ยงของท่านไว้ในรูปแบบที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของท่านและสัตว์เลี้ยงของท่านต่อไป แม้จะพ้นกำหนดอายุคามตามกฎหมายแล้ว เช่น กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย
  • บริษัทฯ จะมีการดำเนินการในขั้นตอนอันเหมาะสม เพื่อทำการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่าน ตามระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลข้างต้น

(4.) การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของท่านและสัตว์เลี้ยงของท่านไว้เป็นความลับ แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับ อนุญาตให้กระทำได้ ในกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อให้การรักษาให้สามารถบรรจุตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลได้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลต่าง ๆ ดังกรณี ต่อไปนี้

4.1 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยงของท่าน
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง TLPH และ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือ บริษัทพันธมิตร และ/หรือ บริษัทคู่ค้า คู่สัญญา ฉะนั้น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านกับอีกบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษา การใช้บริการของท่านจะเป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ จะดำเนินการกับข้อมูลของท่านอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้จะปฏิบัติตามเอกสารความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผยข้อมูลตังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง และพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลที่สามที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลจะดำเนินการตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบริษัทที่เป็นพันธมิตร (partners) บริษัทคู่ค้า บริษัทคู่สัญญา หรือบุคคลอื่น เพื่อที่บริษัทฯ จะได้มีการรักษา มีผลิตภัณฑ์ หรือมีบริการไปยังท่าน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.dr-choicepet.com ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นพันธมิตร (partners) บริษัทคู่ค้า บริษัท คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นนั้น อาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

4.2 การโอน ถ่าย และ/หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอน ถ่าย ถูกจัดเก็บไว้ หรือถูกประมวลผลโดยบริษัทฯ หรืออาจถูกส่งให้แก่บริษัทที่เป็นพันธมิตร (partners) บริษัทคู่ค้า บริษัทคู่สัญญา หรือ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานใด ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรืออาจให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงานที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในมาตรฐานการคุ้มครอง ตามเอกสารนี้ ที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่าน จะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย
บริษัทฯ จะโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลใปยังต่างประเทศต่อเมื่อปรากฎว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เช่น การประมวลผลในระบบคลาวด์ (Cloud ) หรือระบบอื่น ๆ โดยบริษัทที่มีมาตรฐานความมั่นคง และ/หรือ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบการเข้ารหัส หรือวิธีการอื่น ๆ ที่มีรูปแบบที่มีความปลอดภัยระดับมาตรฐานที่เป็นการยอมรับได้
กรณีที่บริษัทฯจะโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ เช่น
• การทำประกันภัยต่อ/รับประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ
• กรณีที่บริษัทฯ มีจัดเก็บ และ/หรือ โอน ถ่าย ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการจัดเก็บในต่างประเทศ
• การให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษา การค้นคว้าวิจัย ผลิตภัณฑ์สินค้า หรือบริการ ระหว่างประเทศ เป็นต้น

(5.) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์
นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นและภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ อาจจะใช้ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลการติดต่อของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การส่งเนื้อหา (ทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ และ/หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ) เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ผ่านการแนะนำของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายและการสื่อสาร การตลาดทางตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเรา ข้อมูลทางการตลาด คำแนะนำและข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การรักษาทางการสัตวแพทย์ การรักษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง การสัมนา การฝึกอบรม โปรแกรมให้รางวัล ให้ผลประโยชน์สำหรับการเป็นลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์ ให้สิทธิพิเศษ กิจกรรมการกุศล การจัดกิจกรรมทางการตลาด การประกวด จับฉลากชิงโชค งานอีเว้นท์ และการแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งท่านเลือกที่จะเข้าร่วม โดยในการดำเนินการดังกล่าวนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคลากรและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามเอกสารฉบับนี้

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากบริษัทฯ ได้ อนึ่ง การได้รับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเกี่ยวกับ การรักษา ผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ การอาบน้ำ ตัดขน การฝากเลี้ยง และ/หรือ บริการเสริมที่บริษัทฯ มีให้แก่ท่าน เช่น การรับส่งสัตว์เลี้ยง (Pet Taxi) การเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง ข้ามประเทศ (Pet Relocation) การประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง (Petsurance) ธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ส (E Commerce)

หากท่านประสงค์ที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากบริษัทฯ หรือ หากท่านไม่ต้องการรับ “เฉพาะการสื่อสารอีเมล์ลที่เกี่ยวกับการตลาด” จากบริษัทฯ อีก ท่านสามารถติดต่อเลิกรับได้ที่
email: dpo-office@thonglorpet.com หรือ สำนักงานบริษัท โทร.02-079-9999 ติดต่อฝ่ายการตลาด
บริษัทฯ จะพยายามปฏิบัติตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

(6.) สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง

  • สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการกำหนดขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนจากท่านก่อน
  • สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • สิทธิในการขอให้จำกัด การระงับการใช้ และ/หรือ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว
  • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านรวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการขอทราบว่าบริษัทฯ นำข้อมูลไปใช้อย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร รวมทั้งลักษณะของข้อมูลมีอย่างไร
  • สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังท่าน หรือบุคคลหรือองค์กรอื่นตามที่ท่านกำหนด
  • สิทธิในการขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้
  • สิทธิในการถอนความยินยอม หรือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของท่านที่เคยให้แก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ทั้งนี้การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
  • สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการไต้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

บริษัทฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หลังจากที่ท่านมีคำขอดังกล่าวมาถึงบริษัทฯ หากท่านต้องการที่จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อมายังบริษัทฯ ที่

  • อีเมล์ (email) dpo-office@thonglorpet.com
  • เบอร์โทรศัพท์ :Call Center หมายเลข 02-079-9999
  • ส่งจดหมายติดต่อมายัง: บริษัท โรงพยาบาบสัตว์ทองหล่อ จำกัด เลขที่ 80 ถ.ริมคลองแสนแสบ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 ระบุผู้รับเป็น “ฝ่ายข้อมูลส่วนตัว”

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำขอใช้สิทธิของท่าน ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ บริษัทฯ จะทำการบันทึกการปฏิเสธคำขอพร้อมด้วยเหตุผลเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาต และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำขอใช้สิทธิของท่าน หากปรากฏว่าท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
บริษัทฯ อาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอใช้สิทธิข้างต้น
หมายเหตุ – หากท่านขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ หรือกรณีการถอนความยินยอมที่ท่านเคยให้ไว้อาจส่งผลกระทบต่อ
1) กรณีการให้บริการอื่น ๆ เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการในบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ
2) กรณีการปฏิบัติตามสัญญา เช่น สัญญาประกันภัย หรือสัญญาจ้างงาน ได้

(7.) การนำคุกกี้และเว็บอื่น ๆ มาใช้
คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูล ,text files บนคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวม standard internet log information และข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน คุกกี้ เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ มีการส่งไปจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ที่ท่านอนุญาต ซึ่งช่วยให้ระบบของเว็บไซต์รู้จักบราวเซอร์ของท่าน และสามารถจับและจดจำข้อมูลบางอย่าง บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อจะได้จดจำท่านบนหน้าเว็บไชต์ของบริษัทฯ และจดจำสิ่งที่ท่านตั้งค่าไว้ก่อนหน้ารวมถึงภาษาที่ท่านใช้และพื้นที่ที่ท่านอยู่ และมีการใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สามร่วมกัน รวมเรียกว่า ข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไชต์ของท่าน อย่างไรก็ตาม รหัสในไฟล์คุกกี้ จะทำให้เว็บไซต์รู้เพียงว่าท่านเป็นผู้ใช้โดยเฉพาะ แต่จะไม่สามารถระบุชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นของท่านได้ เว้นแต่ท่านจะได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เว็บไซต์หรือตั้งค่ากำหนดในบราวเซอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซด์ของบริษัทฯ บริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในบราวเซอร์ของท่านได้ หากท่านยังคงใช้บริการต่อไปถือว่าท่านยินยอมให้เราใช้คุกกี้ตามรายละเอียดในนโยบายการใช้คุกกี้นี้

คุกกี้ของ TLPH จะแบ่งการเก็บออกเป็น 3 ชนิด
คุกกี้ที่จำเป็น – คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ ได้อย่างสะดวก คุกกี้นี้จะสามารถจดจำตัวเลือกของท่านได้ (เช่น ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้งาน) และส่งมอบเนื้อหาและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรับแต่งเพื่อท่านโดยเฉพาะ โดยท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ – คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ โดยท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย – คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคลเกี่ยวกับตัวท่านเพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน คุกกี้ที่กล่าวมาข้างต้นอาจเป็น “คุกกี้ตามช่วงเวลา” (Session Cookie) หรือ “คุกกี้ระยะยาว” (Persistent Cookie) ก็ได้ Persistent Cookie จะคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังลงชื่อออกจากการเข้าใช้บริการหรือปิดโปรแกรมสืบค้นแล้ว

การตั้งค่าคุกกี้
คลิกไปที่หน้าตั้งค่าคุกกี้ใน POPUP

อย่างไรก็ตาม เว็บไซด์ของบริษัทใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

เพื่อการโฆษณา – บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บไชด์ของเราที่ท่านเยี่ยมชม ลิงค์ที่กด และข้อมูลบราวเซอร์ อุปกรณ์ และ IP (Internet Protocol Address) ของท่าน บางครั้งบริษัทฯ จะแชร์ข้อมูลแก่บริษัทฯ คู่สัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา แชร์ข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมผ่านคุกกี้กับพันธมิตรด้านการโฆษณาของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยตามสิทธิในสัญญาหรือตามกฎหมายเท่านั้นเพื่อช่วยให้บริษัทฯ จดจำความต้องการของท่านตามกิจกรรมในเว็บไชต์ก่อนหน้าหรือปัจจุบันซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดหาบริการที่ดีขึ้นและเหมาะสำหรับการเข้าชมของท่านในอนาคต และ/หรือ สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณาและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซด์ได้

เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเข้าใช้บัญชีของท่านจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต
การนำเว็บอื่น ๆ มาใช้ อาทิเช่น บีคอน (Beacon) เป็นต้น และ การใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบุคคลอื่น บริษัทฯ มีการนำเว็บอื่น ๆ เช่น เว็บบีคอน (web beacons) หรือรู้จักในชื่อ pixel tags หรือ transparent if เป็นกราฟิกขนาด 1×1 พิกเชลที่มองไม่เห็นซึ่งอาจถูกวางอยู่บนหน้าเว็บไซด์ของ TLPH เว็บบีคอนมีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ เพื่อการนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อติดตามรูปแบบการเข้าชมของผู้เข้าชมขณะที่พวกเขาสำรวจเว็บไชต์ และเพื่อติดตามว่ามีการเปิดอีเมลที่ส่งหรือดูเนื้อหาหรือไม่ โดยทั่วไปเว็บบีคอนจะถูกใช้งานร่วมกับคุกกี้เพื่อดิดตามกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมในหน้าของอุปกรณ์นั้น ๆ และบริษัทฯ ยังมีการใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทอื่น ๆ เช่น Google Analytics บนเว็บไซค์ของบริษัทฯ บนหน้า Facebook ของบริษัทฯ โดย Google Analytics มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ เพื่อช่วยวิเคราะห์และพัฒนาประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซค์ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซด์ TLPH ของท่าน (เช่นที่อยู่ IP, URL ที่เข้าชม, วันที่และเวลาที่มีการดูเพจ) จะถูกส่งและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ของทาง Google ซึ่ง Googleจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซด์และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซด์และการใช้อินเทอร์เน็ต Google สามารถถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลผลข้อมูลในนามของ Google เป็นต้น
การเชื่อมโยงเว็บไชต์และการบริการอื่น ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไชต์อื่น ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ใช้แค่กับเว็บไชต์ของบริษัทฯ เท่านั้น ในบางครั้งบางส่วนของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลอื่น ๆ ที่อาจไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านควรตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไชต์หรือบริการเหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการรวบรวม การใช้ การโอนย้าย และการเบีดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียด

(8.) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา หรือปรับเปลี่ยนเอกสารฉบับนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต และท่านสามารถดูการแก้ไขเอกสารความเป็นส่วนตัว
หากมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เราจะประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านรับรู้ถึงข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และภายใต้สถานการณ์ใดที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่บริษัทฯ แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้โดยการอ้างจากวันที่แก้ไขล่าสุดได้ระบุที่ด้านล่างของเอกสารฉบับนี้

 

เอกสารความเป็นส่วนตัวของบริษัทนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565